MUDr. Eva Kolesárová, PhD.

  • Štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1984. V roku 1987 získala špecilizáciu I. stupňa z internej medicíny, v roku 1995 získala špecializáciu v odbore nefrológia pod vedením Prof. MUDr. M. Mydlíka DrSc. V rokoch 1984 - 1987 pracovala ako sekundárny lekár na internom oddelení v nemocnici ZUNZ VSŽ Košice - Šaca, od roku 1987 - 1997 ako samostne pracujúci lekár - internista na Poliklinike Sever v Košiciach, od roku 1997 pracuje ako súkromný lekár-špecialista internista a nefrológ so zameraním na hypertenziológiu. Od roku 2005 je odborným garantom webovej stránky www.nefrologia.sk. V roku 2008 bola prijatá ako externý doktorand vo vednom odbore interné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach a pracuje na dizertačne práci z oblasti hypertenziológie. Aktívne sa zúčasňuje domácich i zahraničných kongresov so zameraním na nefrológiu a hypertenziológiu.  •